Pediatric Dentistry

Pediatric Dentistry

ให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี

Pediatric Dentistry (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)

ให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปากและฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี ได้แก่ การขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์, การเคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ, การอุดฟัน, การรักษาโพรงประสาทฟัน, การครอบฟัน กรณีที่มีฟันผุลุกลามมาก, การถอนฟัน, การ X-ray ตรวจสุขภาพฟัน , การใส่เครื่องมือกันฟันล้มหรือเครื่องมือขยาย ช่องว่างสำหรับฟันแท้ [ Space Maintainer or Space Regainer ]

การรักษาทันตกรรมสำหรับเด็กครอบคลุมการดูแลและป้องกันปัญหาเหงือก ฟัน และสุขภาพช่องปากตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อสุขภาพในช่องปากที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย

th