Digital Dental X-rays 2D & 3D

Digital Dental X-rays 2D & 3D

การถ่ายภาพรังสี นับเป็นขั้นตอนสำคัญอันหนึ่งในการตรวจวิเคราะห์โรคและรักษาทางทันตกรรม

ถ่ายภาพรังสีดิจิตอลระบบ 2 และ 3 มิติ (Digital Dental X-rays 2D & 3Dasz)

การถ่ายภาพรังสี นับเป็นขั้นตอนสำคัญอันหนึ่งในการตรวจวิเคราะห์โรคและรักษาทาง ทันตกรรมเพื่อการวิเคราะห์ และวางแผนการรักษาที่แม่นยำ ด้านทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมรากเทียม รักษารากฟัน รวมถึงงานศัลยศาสตร์ช่องปาก เครื่องเอ็กซเรย์ฟันคอมพิวเตอร์ระบบดิจิตอล ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าระบบที่ใช้ฟิล์มมาก อีกทั้งยังได้ภาพถ่ายรังสีที่ชัดเจน มีความแม่นยำสูง ใช้เวลาน้อยสะดวกสบาย สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ วินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่แม่นยำ

th